Câu 10: Mục tiêu và quan điểm CNH, HĐH của đảng ta thời kỳ đổi mới.

a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

– Mục tieu cơ bản là cải biến nước ta thành một nước cong nghiep co cơ sở

vật chất kỹ thuật hiện đại, co cơ cấu kinh tế hợp ly, quan hệ sản xuất tiến bộ

phù hợp với trình độ phat triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất v à

tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dan giau, nước mạnh, xã hội

công bằng, văn minh.

– Đại hội X xac định mục tiêu cụ thể hiện nay la đẩy mạnh cong nghiệp hoa,

hiện đại hoa gắn với phat triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi

tình trạng kem phat triển; tạo nền tảng đến năm 2020 đ ưa nước ta cơ bản trở

thanh nước cong nghiệp theo hướng hiện đại

b. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Một là, công nghiệp hoa gắn với hiện đại hoa và công nghiệp hoá, hiện đại

hoá gắn với phat triển kinh tế tri thức.

Hiện nay, tac động của cuộc cach mạng khoa học – công nghệ và xu thế hội

nhập toàn cầu hoa đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đất nước.

Nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hoa theo kiểu rut ngắn thời

gian, không trải qua cac bước phat triển tuần tự từ kinh tế nong nghiệp l ên

kinh tế cong nghiệp rồi mới phat triển kinh tế tri thức.

Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đo sự sản sinh ra, phổ cập v à sử dụng tri

thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phat triển kinh tế, tạo ra của cải,

nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hai là, công nghiệp hoa, hiện đại hoa gắn với phat triển kinh tế thị tr ường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

– Công nghiệp hoa, hiện đại hoa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành

phần kinh tế, trong đo kinh tế nha nước giữ vai trò chủ đạo. Phương thức

phân bổ nguồn lực để cong nghiệp hoa được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế

thị trường; trong đo, ưu tien những ngành, những lĩnh vực co hiệu quả cao.

– Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thac thị tr ường thế giới để tiêu thụ

những sản phẩm ma nước ta co nhiều lợi thế, thu hut vốn đầu t ư nước ngoài,

thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản ly ti ên tiến của thế

giới.

– Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại để phat triển kinh tế v à

đẩy nhanh cong nghiệp hoa, hiện đại hoa.

Ba là, lấy phat huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phat triển

nhanh bền vững.

Trong năm yếu tố chủ yếu để tăng trưởng kinh tế (vốn, khoa học và công

nghe, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chinh trị và quản ly nha nước), con

người là yếu tố quyết định. Lực lượng can bộ khoa học và công nghệ, khoa

học quản ly va đội ngũ cong nhan lành nghề giữ vai trò đặc biệt quan trọng

đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoa. Để nguồn lực con người

đap ứng yêu cầu, cần đặc biệt chu y đến phat triển giao dục, đ ào tạo.

Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng va động lực của cong nghiệp

hóa.

Muốn đẩy nhanh qua trình công nghiệp hoa, hiện đại hoa gắn với phat

triển kinh tế tri thức thì phát triển khoa học cong nghệ là yêu cầu tất yếu và

bức xuc. Phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập cong nghệ, mua sang chế kết

hợp với phat triển cong nghệ nội sinh. Khoa học v à công nghệ cùng với giao

dục đào tạo được xem là quốc sach hang đầu, là nền tảng va động lực cho

công nghiệp hoa, hiện đại hoa…

Năm la, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đoi

với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ moi trường tự nhiên,

bảo tồn đa dạng sinh học.

– Mục tiêu của cong nghiệp hoa và của tăng trưởng kinh tế là vì con người;

vì dân giàu, nước mạnh, xã hội cong bằng, dan chủ, văn minh.

– Bảo vệ moi trường tự nhiên và bảo tồn sự đa dạng sinh học chinh l à bảo vệ

điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phat triển bền

vững__

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s